ระบบมาตรฐาน
โครงการตราสัญลักษณ์ Quality Mark (Q–Mark)

24 มีนาคม 2551

 

โครงการตราสัญลักษณ์ Quality Mark (Q–Mark)

 

หลักการและเหตุผล

                        แนวคิดของ ตราสัญลักษณ์ Quality Mark ( Q-Mark ) เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามของภาคเอกชน โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย ในการที่จะสร้างสังคมธุรกิจของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของ ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ ในการผลิตสินค้าและให้บริการที่ได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภค ซึ่งย่อมหมายความว่าผู้บริโภคจะมีโอกาสบริโภคสินค้า และได้รับบริการที่ได้รับการยืนยันจากผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจได้ ซึ่งในระยะยาวแล้วจะเป็นการสร้างความนิยมในสินค้าและบริการของไทย แบบยั่งยืน

                        ตราสัญลักษณ์ Q – Mark ไม่ใช่สัญลักษณ์รับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการ แต่เป็นตราสัญลักษณ์ที่รับรองถึงความรับผิดชอบของผู้ผลิต และผู้ให้บริการในการเอาใจใส่ต่อการผลิตและให้บริการ เพื่อให้เกิดการตอบสนองที่ดีที่สุดต่อลูกค้า ตลอดจนความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และสังคมโดยรวมอีกทางหนึ่ง
 

วัตถุประสงค์ของการให้ตราสัญลักษณ์ Q – Mark 

                      เป็นที่ทราบดีอยู่ว่าคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็น SMEs ของคนไทยถึงแม้จะมีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกับระดับสากล แต่ยังไม่สามารถสร้างความยอมรับ ความเชื่อถือ หรือความเชื่อมั่นในตัวสินค้า และบริการให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศได้ ดังนั้นหากมีการให้ตราสัญลักษณ์ Q – Mark ที่มีการกำหนดมาตรฐานและให้ความสำคัญกับกระบวนการขั้นตอนที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ใช้สินค้าหรือบริการแล้วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการให้ตราสัญลักษณ์           Q – Mark ดังนี้
1.เพื่อให้สินค้าและบริการของผู้ประกอบการคนไทยได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค
2.เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการที่ตนเองผลิตจำหน่ายและบริการ ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
3.เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยหันมาใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพผลิตและให้บริการโดยคนไทยในสินค้าและบริการ
4.เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แสดงความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ รวมทั้งมีจรรยาบรรณ ในการทำธุรกิจ
5.เพื่อส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต การค้า และการบริการโดยสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดำเนินธุรกรรมทางการค้าร่วมกันเพื่อให้เกิดห่วงโซ่แห่งคุณค่า ( Value Chain)

คุณสมบัติของผู้ขอรับตราสัญลักษณ์ Q-Mark

1.เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หากเป็นบริษัทต่างชาติถือหุ้นข้างมากต้องมีผู้มีอำนาจในการบริหารฝ่ายไทยร่วมบริหาร จัดการในทุกด้าน เพื่อดำเนินการผลิตและบริการ นั้นๆ
2.เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย หรือหอการค้าจังหวัด หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคม การค้าหรือสมาคมวิชาชีพที่กิจการของตนเองสังกัดอยู่ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร Q-Mark เห็นสมควรที่จะกำหนด เนื่องจากบางวิชาชีพ หรือธุรกิจ มีสมาคมที่เกี่ยวข้องอยู่หลายสมาคม
3.มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี และไม่มีประวัติด่างพร้อย หรือเสื่อมเสียในการประกอบธุรกิจ
4.การผลิต การค้า และการบริการที่จะขอรับตราสัญลักษณ์ Q-Mark ต้องเป็นสินค้าและบริการที่ผลิตหรือมีขึ้นในประเทศไทย และมีคุณภาพตรงตามฉลากที่ได้แสดงไว้โดยผู้ประกอบการเอง การตรวจสอบทางด้านเทคนิคต้องมีสถาบันที่น่าเชื่อถือ หรือสมาคมวิชาชีพรับรองสมรรถนะที่ได้แสดงไว้ และในการบริการที่ต้องการทักษะ ผู้ให้บริการต้องมีประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพธุรกิจ ตามที่สมาคมวิชาชีพหรือธุรกิจนั้น ๆ จะกำหนดและมีประวัติในการดำเนินธุรกิจด้าน การค้าและบริการที่เป็นที่ยอมรับ โดยรายละเอียดประเภทธุรกิจและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจจะกำหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย
5.คุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพสามารถเพิ่มการขอแสดงตราของสถาบันร่วมกับตราสัญลักษณ์ Q-Mark ได้
6.การขอรับตราสัญลักษณ์ Q-Mark จะไม่ขัดต่อกฎระเบียบของเครื่องหมายเฉพาะธุรกิจ ที่ทาง
ราชการควบคุม

การยื่นคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark

แนวคิด
1. ตราสัญลักษณ์ Q-Mark เป็นเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียน โดยมีคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณายินยอม ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark
2. ตราสัญลักษณ์ Q-Mark จะถูกบริหารโดยคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ
        - คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ให้ความยินยอม (Grant) ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark และส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคผลิต การค้า และการบริการ โดยสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดำเนินธุรกรรมทางการค้าระหว่างกันเพื่อให้เกิด ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)
        - คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคำขอตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริหาร กำหนด
3. กรณีขอใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ด้านการผลิต ต้องยื่นการขอใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และในกรณีขอใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ด้านการค้าและบริการ ต้องยื่นการขอใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark ที่หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
4. ในบางสาขาวิชาชีพที่ประเทศไทยยังไม่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอ และไม่สามารถหาผู้ยืนยันคุณลักษณะได้ ให้คณะกรรมการตราสัญลักษณ์ Q-Mark กำหนดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจประเมินเป็นรายกรณีไป

วิธีการ

1. ผู้ประกอบการประสงค์ขอใช้สัญลักษณ์ Q-Mark จะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร Q-Mark กำหนด
2. ผู้ประกอบการจะต้องแสดงความจำนงขอใช้ตราสัญลักษณ์ ต้องจัดเตรียมเอกสารสำเนาที่ เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร Q-Mark เพื่อประกอบการพิจารณา อาทิ
2.1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, ใบรับรองการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ,บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น , งบดุล
2.2) หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสถาบันต่าง ๆ
2.3) แผ่นพับ, แคตตาล็อค หรือภาพถ่าย หรือฉลากแสดงสมรรถนะ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
2.4) หนังสือรับรองการได้รับมาตรฐานต่าง ๆ
2.5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ
3. ผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการกลั่นกรองของแต่ละสถาบันหรือหน่วยงานหรือสถาบันที่มีความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ตรวจประเมินถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
 

การอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark

แนวคิด

1. เพื่อให้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark มีความน่าเชื่อถือจึงได้มีการกำหนดระยะเวลา การยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ คราวละ 2 ปี และหากผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้จะมีมาตรการให้โทษตามระดับของการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
2. การอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark จะยินยอมให้ใช้กับนิติบุคคลที่ยื่นขอและได้รับการ ยินยอมเท่านั้น และกรณีที่ผู้ประกอบการมีสินค้าหรือบริการอยู่หลายประเภท เพื่อเป็นการ ป้องกันความสับสนที่จะเกิดขึ้น จะยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark เฉพาะสินค้าหรือบริการที่ยื่นขอเท่านั้น

วิธีการ และมาตรการในการควบคุมผู้ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์

1. การยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark มีกำหนดคราวละ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์
2. ผู้ได้รับการยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ จะต้องได้รับการตรวจประเมินผลทุก 2 ปี และจะต้องยื่นขออนุญาตต่ออายุภายใน 60 วันทำการ ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร จะพิจารณาต่อหรือไม่ต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ
3. หากพบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการยินยอมกระทำผิดเงื่อนไข หรือจรรยาบรรณในการ ประกอบการหรือเกิดข้อผิดพลาดและมีอันตรายต่อการใช้งานที่รุนแรง คณะกรรมการบริหารจะมีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับตราสัญลักษณ์ Q-Mark
4. ในเรื่องการเพิกถอนการใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark กรณีที่มีผู้ร้องเรียนถึงคุณภาพและมาตรฐานของผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดในการพิจารณา เพิกถอน เช่นอาจเกิดการกลั่นแกล้งโดยการร้องเรียนจากผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ดังนั้น ควรจัดแบ่งระดับความผิดพลาดก่อนที่จะพิจารณาเพิกถอนตราสัญลักษณ์ เช่น การใช้มาตรการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกำหนด หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้จะถูกเพิกถอนตราสัญลักษณ์ และการเพิกถอนต้องเป็นการพิจารณา ตัดสินใจและเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
5. กรณีที่มีผู้ร้องเรียนถึงคุณภาพและมาตรฐานของผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark ผู้ได้รับ
การยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark จะต้องถูกทำการไต่สวนหากพบว่ากระทำการฝ่าฝืน ข้อตกลง จะถูกเพิกถอนตราสัญลักษณ์ หรือมีมาตรการให้โทษตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
6. กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนการใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark จะกลับมาขออนุญาตใช้ใหม่จะต้องมี มาตรการในการปรับปรุงและพิสูจน์ให้คณะกรรมการบริหารยอมรับ
7. มาตรการที่ใช้สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark ตามระดับความรุนแรงของการฝ่าฝืนดังนี้
         - ตักเตือนเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขการฝ่าฝืน
         - ภาคทัณฑ์ โดยการพักใช้ใบยินยอม ตามระยะเวลาที่กำหนด
         - เพิกถอนใบยินยอม
8. สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark จะอนุญาตให้ใช้กับ นิติบุคคลที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark เท่านั้น และกรณีที่ผู้ประกอบการมีสินค้าหรือบริการอยู่หลายประเภท เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น การรับรองจะรับรองเฉพาะประเภทของสินค้าหรือบริการที่ยื่นขอเท่านั้น
9. เมื่อได้รับการยินยอมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark แล้ว ผู้ขอใช้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
 

ประโยชน์จากการได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark

แนวคิด

                 การได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark นอกจากเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและบริการโดยสร้างความยอมรับในการคิดค่าบริการ เช่นการยกระดับราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพแล้วส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการว่าจะได้รับสินค้า และบริการที่มีคุณภาพและ เหมาะสมกับราคา

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการได้รับการรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-Mark

1. ผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมีความมั่นใจในบริการที่จะได้รับ
2. ผู้ประกอบการสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและบริการ
3. ผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อย ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถหาตลาดและมีช่องทางที่จะระบาย สินค้าได้ง่ายขึ้นรวมทั้งการสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและราคาต่อผู้ซื้อในต่างประเทศ
4. การได้รับตราสัญลักษณ์ Q-Mark จะเน้นและครอบคลุมถึงพฤติกรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ

 

********************************************
 

 

 

Download ดาวน์โหลด
 
The Federation of Thai Industries. 4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110