ดาว์นโหลดไฟล์ผังโครงสร้างกรรมการ 
รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร วาระปี 2551-2553


นายชวน ธรรมสุริยะ
ประธาน
 
  นางพจนาถ โตวรรณเกษม รองประธาน
  นายนาคา ฟูรังสีโรจน์ รองประธาน
  นายสรรพ์ บุญเจริญ รองประธาน
  นายไพศาล เวชพงศา เลขาธิการ
  นายจิรชัย ไทยชาติ นายทะเบียน
  นายสรณัฏฐ์ สาระสมบัติ เหรัญญิก


The Federation of Thai Industries.
4th Floor Zone C Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Rd. Klongtoey. Bangkok 10110